دکتر مهدی عبدالحمید

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
 • ایمیل: mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir
 • تلفن: 73228028
 • فاکس: 73228001
 • آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اسکوپوس
 • گوگل اسکالر
 • لینکدین

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
 • عنوان رساله دکتری: الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی جمهوری اسلامی ایران
 • کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تصویرپردازی از فرهنگ اداری حاکم بر سازمان های مطلوب در پرتو سیره و گفتار علوی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • ارزیابی خط مشی های عمومی (در حوزه های گوناگون نظیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علم و فناوری، رسانه و …)؛
 • اجرای خط مشی های عمومی (الگوهای اجرای پایین به بالا و مشارکتی، ابزارهای سخت و نرم، ابزارها و فناوری های نرم و رفتاری،و…)؛
 • دانشکده حکمرانی (نحوه تأمین مالی پایدار، سازوکارهای نرم آموزش و پژوهش و ….)؛
 • تئوری سازمان (سازمان های نوآور؛ سازمان های اسلامی، نظام حقوق و دستمزد، نظام نگهداشت منابع انسانی و دیگر نظامات سازمانی، ابزارها و فناوری های اداری و سازمانی)؛
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شاخص های پیشرفت، جعبه ابزار پیشرفت، نظامات، روش ها و سازوکارهای پیشرفت و …)؛
 • کارآفرینی عمومی و اجتماعی (استارت آپهای اجتماعی،اکو سیستم های اجتماعی، ویژگی های کارآفرین عمومی و اجتماعی و …)؛
 • بازاریابی سیاسی و دستورکارگذاری (روش ها و ابزارهای دستورکارگذاری، روش ها و ابزارهای بازاریابی سیاسی در سطح خرد و کلان، روش های هدفگذاری خرد و …)
 • مدیریت و تئوری سازمان با رویکرد اسلامی (تمامی حوزه های فوق الذکر با توجه به منابع اسلامی همچون قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و …)

دروس ارائه شده

ردیف  محل تدریس عنوان درس مقطع تحصیلی
۱ دانشگاه علم و صنعت ایران مبانی فلسفی و نظری تئوری سازمان با رویکرد تطبیقی
اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی در ایران
دکتری
۲ دانشگاه علم و صنعت ایران تئوری مدیریت پیشرفته
تحلیل رفتاری و منابع انسانی
اصول مدیریت و تئوری سازمان با رویکرد
اسلامی
روش تحقیق
سیاست گذاری در بخش صنعت
کارشناسی ارشد
۳ دانشگاه علامه طباطبایی روش تحقیق کارشناسی ارشد
۴ دانشگاه علامه طباطبایی روش تحقیق
مبانی مدیریت دولتی ۱
مبانی مدیریت دولتی ۲
جامعه شناسی سازمان ها
کارشناسی
۵ دانشگاه تهران مدیریت اسلامی کارشناسی
۶ دانشگاه علوم اقتصادی مبانی سازمان و مدیریت
مبانی رفتار سازمانروش تحفیق
کارشناسی
۷ دانشگاه سوره مدیریت اسلامی کارشناسی ارشد
۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  مدیریت اسلامی کارشناسی ارشد

تعاملات صنعتی

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی زمان اجرا کارفرما
۱
تهیه و تدوین نظام نامه ساماندهی دستگاه های فرهنگی کشور
۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲
بررسی نقاط ضعف و فوت مهندسی فرهنگی کشور
۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳ طراحی مدل حسابداری و مدیریبت بهای تمام شده بر مبنای فعالیت (ABC) ۱۳۸۹ شرکت ملی نفت ایران
۴ درآمدی هنجاری بر کارآمدی ۱۳۹۲ پژوهشکده حکمت
۵ چالش های رسانه ملی و راهکارهای پیش رو ۱۳۹۲ پژوهشکده حکمت
۶ نوع شناسی ارزیابی خط مشی های عمومی ۱۳۹۳ پژوهشکده حکمت
۷
برنامه ریزی راهبردی پارک علم و فناوری مازندران
۱۳۹۴ پارک علم و فناوری مازندران
۸
سیب شناسی ارتباط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهاد و سازمانها
۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹ تدوین ساختار، سازوکارها و فرایندهای مرکز عالی زنان و خانواده ۱۳۹۴ مرکز عالی زنان و خانواده
۱۰
گزارش راهبردی وضعیت کودکان کار در کشور
۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۱ گزارش راهبردی وضعیت مشروبات الکلی در کشور ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۲ گزارش راهبردی وضعیت عرفان های نوظهور در کشور ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۳ تدوین گزاره های قرآنی هادی سیاست های کشور ۱۳۹۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

مقالات

۱. پورعزت، علی اصغر؛ سعدآبادی، علی اصغر و مهدی عبدالحمید (۱۳۹۲)، کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازی از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسلامی، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۲.
۲. رضایی منش، بهروز؛ عبدالحمید، مهدی؛ پورعزت، علی اصغر و فتاح شریف زاده (۱۳۹۳)، تبیین الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو اندیشه علوی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، سال هفتم، شماره بیست و هشتم، زمستان ۱۳۹۳.
۳. عبدالحسین زاده، محمد و مهدی عبدالحمید (۱۳۹۴)، ارائه برنامه آموزشی هوشمند رشته خط مشی عمومی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های مطرح جهان، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال هفتم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۴.
۴. عبدالحمید، مهدی و محمد عبدالحسین زاده (۱۳۹۶)، کشف واستخراج مؤلفه ها و خرده نظام های دانشکده حکمرانی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب‎، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، دوره ۹، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶، صفجه ۳۷۸-۳۵۹.
۵. رمضان پور، دانیال، عبدالحمید، مهدی و علی رضائیان (۱۳۹۸)، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی، دوره ۱۲، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۹۸، صفحه ۶۷-۳۷.
۶. عبدالحمید، مهدی، اسماعیلی گیوی، محمدرضا و سید محمد باقرزاد سه ساری (۱۳۹۹)، ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی تولیدات علمی مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه ی چشم انداز مدیریت دولتی، فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، دوره یازدهم، شماره دوم.

کتب

ردیف عنوان کتاب انتشارات سال چاپ
۱ دانشکده حکمرانی؛ مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب جهان

انتشارات پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

۱۳۹۶
۲ انقلاب بازاریابی در سیاست انتشارات بازاریابی ۱۳۹۷

کنفرانس ها

سخنرانی ها

عنوان سخنرانی زمان اجرا سال مکان سخنرانی
۱
نقد مکاتب کلاسیک مدیریت
۱۳۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی
۲
گذار روش شناختی از مفهوم توسعه به سوی استلزامات پیشرفت با تکیه بر مبانی کارآمدی
۱۳۹۱ کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۳ روش شناسی پیشرفت ۱۳۹۲ دانشکده مهندسی پیشرفت
۴ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۴ رادیو گفتگو
۵ تمدن نوین اسلامی و سیاستگذاری فرهنگی ۱۳۹۵ رادیو گفتگو
۶ بوروکراسی، ناکارآمدی اداری و امنیت ملی ۱۳۹۵ مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
۷ تبیین تأثیر اعتماد عمومی بر امنیت ملی ۱۳۹۶ مرکز پژوهشی آراء

کارگاه ها

خلاصه های سیاستی

ردیف عنوان زمان انتشار سایت
۱
نقدی بر نحوه عملکرد سیاست مداران در برابر یکدیگر؛ مشکل ارزیابی سیاست های دولت و چالش های پیش رو
۱۳۹۲ اندیشکده برهان
۲
ارزش وظیفه مداری، حلقه مفقوده در سیاست گذاری اشتغال زنان
۱۳۹۳ سایت الف
۳ بررسی راهکارهای چابک سازی صدا و سیما؛ صدا و سیمای بزرگ و بوروکراسی زده ۱۳۹۴ اندیشکده برهان
۴ صدا و سیما در چنبره بوروکراسی ۱۳۹۵ سایت الف

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy