آمار دانشجویان مقاطع مختلف

دانشجویان مقطع ارشد

رشته روزانه شبانه پردیس مجازی جمع
مدیریت اجرایی 17 8 31 435 591
مدیریت فناوری 31 7 21 150 209
مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 12 17 29
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 21 9 30
جمع 81 24 69 585 759

دانشجویان مقطع دکتری

مدیریت تکنولوژی 3 3

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy