دکتر سعید شوال پور

دکتر سعید شوال پور
 • ایمیل: shavvalpour@iust.ac.ir
 • تلفن: 73228026
 • فاکس: 73228001
 • آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اسکوپوس
 • گوگل اسکالر
 • لینکدین

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی علوم اقتصادی با گرایش انرژی و بخش عمومی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • اقتصاد نفت، گاز و منابع انرژی
 • اقتصادسنجی مالی، پیش بینی و مدیریت ریسک در بازارهای مالی
 • اقتصاد فناوری و نوآوری (موضوعات مرتبط با ارزشگذاری، سرمایه گذاری و …)
 • مطالعات کلان فناوری، نوآوری و توسعه اقتصادی

دروس ارائه شده

دکتری

 • سیر تغییرات تکنولوژی و توسعه اقتصادی
 • مبانی استراتژی های توسعه تکنولوژی
 • ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری
 • توانایی های انتقال تکنولوژی
 • مدل های انتقال تکنولوژی

کارشناسی ارشد

 • اقتصادسنجی پیشرفته
 • اقتصادسنجی مالی
 • سری های زمانی مالی
 • سیر تحول تکنولوژی و توسعه اقتصادی
 • ارزیابی فناوری
 • تکنولوژی و توسعه

تعاملات صنعتی

 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی پیشرفت، ۱۳۹۸ تاکنون
 • مدیر دفتر توسعه تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۷ تاکنون
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، ۹۲-۱۳۸۸
 • معاونت برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت، ۹۲-۱۳۸۶
 • گروه پژوهش بیمه اموال و مسئولیت، پژوهشکده بیمه، ۸۶-۱۳۸۵
 • دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق، وزارت نیرو، ۸۵-۱۳۸۴
 • دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، وزارت نیرو، ۸۴-۱۳۸۱

مقالات

 • Sadeghi, M., & Shavvalpour, S. (۲۰۰۶). Energy risk management and value at risk modeling. Energy policy, ۳۴(۱۸), ۳۳۶۷-۳۳۷۳.
 • Asili, G. R., Hendi, S. S., Moallemi, S. A., Soofifard, R., Kamali, M. R., Shavvalpour, S., & Vahabi, M. M. (۲۰۱۴). Developing technical competency model to promote HRM in project-oriented organisations: a case for ۳D petroleum system modelling in the Persian Gulf and Oman Sea (PEARL programme). International Journal of Productivity and Quality Management, ۱۳(۱), ۱-۱۸.
 • Shafia, M. A., Shavvalpour, S., Hosseini, M., & Hosseini, R. (۲۰۱۶). Mediating effect of technological innovation capabilities between dynamic capabilities and competitiveness of research and technology organisations. Technology Analysis & Strategic Management, ۲۸(۷), ۸۱۱-۸۲۶.
 • Jabbarzadeh, A., Shavvalpour, S., Khanjarpanah, H., & Dourvash, D. (۲۰۱۶). A multiple-criteria approach for forecasting stock price direction: nonlinear probability models with application in S&P ۵۰۰ Index. International Journal of Applied Engineering Research, ۱۱(۶), ۳۸۷۰-۳۸۷۸.
 • Ardestani, S., Shavvalpoor, S., & Cheraghali, M. (۲۰۱۴). Identifying and weighting elongation factors promoting science and technology parks for development of the national innovation system. Management Science Letters, ۴(۸), ۱۶۳۱-۱۶۳۶.
 • Sharifi, A., Sadeghi, M., & Shavvalpour, S. The Impacts of Energy Pricing distortions on the Renewable Energy Technologies in Iran: Learning-by-Doing Approach.
 • SHAVVALPOUR S., “Social Network Marketing in Business”, INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES, Vol. ۶, No. ۱, PP. ۱۱-۱۵, ۲۰۱۶.
 • Asgharzadeh-Karamshahloo, I., Jabbarzadeh, A., & Shavvalpour, S. (۲۰۱۸). Assessing the use of Radio Frequency Identification technologies as an alternative for insurance costs in hospitals. Technology and Health Care, ۲۶(۱), ۸۱-۹۲.
 • SHAVVALPOUR S., “Critical to success factors towards the development of green air transport systems in Iran”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. ۶, No. ۱۲, PP. ۱۵۰۸-۱۵۱۶, ۲۰۱۷.
 • Shavvalpour, S., Khanjarpanah, H., Zamani, F., & Jabbarzadeh, A. (۲۰۱۷). Petrochemical Products Market and Stock Market Returns: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange. Iranian Economic Review, ۲۱(۲), ۳۸۳-۴۰۳.
 • Shavvalpoour, S., & Nikravan, M. (۲۰۱۷). Presenting a Model for Evaluating Technological Innovation Capability for Attaining Turbocharge Technology. International Journal of Automotive Engineering, ۷(۲), ۲۴۰۲-۲۴۱۴.
 • SHAVVALPOUR S., “Proposing a Model to Create Value in Organizations Through Forming and Establishing Communities of Practice (CoP)”, Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. ۵, No. ۱۲, PP. ۱۰۸۵-۱۰۹۱, ۲۰۱۷.
 • Shavvalpour, S. Study of Factors Affecting Success of Technological Catch up in Software Industry of Iran Emphasizing Role of Technology Capability. Journal of Administrative Management, Education and Training, ۱۳, ۳۷۷-۳۸۹.
 • شریفی، علیمراد؛ آقایی، کیومرث؛ صادقی شاهدانی، مهدی؛ دلالی اصفهانی، رحیم؛ شوال پور، سعید (۱۳۸۸) تاثیر یادگیری فنی بر ظرفیت بهینه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در شرایط اختلالات قیمت انرژی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۲۱.
 • باقری، سیدکامران؛ توکل مقدم، مریم؛ شوال پور، سعید (۱۳۸۹) حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹
 • شوال پور، سعید (۱۳۹۲) برآورد تاثیر توسعه فناوری بر بهره وری کلی عوامل در ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۱۱
 • قضاتلو، احمد؛ شوال پور، ‌سعید، (۱۳۹۱) طراحی الگوی پویایی فنی-اقتصادی فرآیندهای پتروشیمی،‌ فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۲۵.
 • شوال پور، سعید؛ اشعری، الهام (۱۳۹۲) تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک ها در ایران، مجله تحقیقات مالی، شماره ۴۱.
 • منظور، داود؛ شوال پور، سعید (۱۳۸۸) روابط بخش برق با سایر بخش های اقتصادی: تحلیل داده ستانده،‌ نشریه انرژی ایران،‌ شماره ۳۰.
 • اصیلی،‌ غلامرضا و شوال پور، سعید (۱۳۸۷) بررسی نظام جامع پرداخت و پاداش در سازمانهای دانش پایه: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت، مجله مطالعات مدیریت، شماره ۵۸.
 • شوال پور, سعید، جبارزاده, آرمین, خنجرپناه مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره‌ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ۵ (۱۹), ۱۱۳-۱۴۳
 • امیرقدسی, ملکی, شوال پور آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ۶ (۲۱), ۱۸۳-۲۰۹
 • سعید شوال پور, آرمین جبارزاده, خنجرپناه،  مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم، رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی ۱ (۲), ۵۶-۴۱
 • قربانی, شوال پور ، مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری در ارزش ‌افزوده محصولات کشاورزی صادراتی ایران: مورد مطالعه زعفران و زرشک ، نشریه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران ۳ (۴), ۲۷۳
 • شوال پور، سعید، رحمتی، محمد، کاربرد فناوری های زنجیره بلوکی در بالادستی صنعت نفت، مجله اکتشاف و تولید، شماره ۵۱، ۱۳۹۶
 • شوال پور، سعید، اختیاری، مهدی، برآورد سهم منابع غیرمتعارف از تولید نفت در افق ۲۰۳۰، مجله پژوهش های اقتصاد انرژی، دوره چهارم، ۱۳۹۶.
 •  شوال پور، سعید (۱۳۸۶) پتانسیل های اشتغالزایی خوشه های کاربر، فصلنامه کار و جامعه، ۱۴، بهار ۱۳۸۶.

کتب

 • اقتصادسنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی، اثر والتر اندرس، دو جلد
 • استراتژی بازاریابی موفقیت آمیز برای شرکتهای با فناوری پیشرفته
 • آشنایی با صنایع خلاق از تئوری تا عمل
 • مدیریت تکنولوژی: فعالیت ها و ابزارها

کنفرانس ها

 • ارائه الگوی تدوین اولویت های راهبردی فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری، (۱۳۹۲)دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.
 • “تاثیر بازار جهانی محصولات پربازده سهام شرکت های پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران” کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، ۱۳۹۴.
 • “مدلسازی و پیشبینی ریسک در بازارهای نفت خام” چهاردهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز، ۱۳۹۳.
 • “تجاری سازی فناوری در صنایع خلاق و فرهنگی ایران آسیب ها و چالش ها” دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، صفحه۲۰۶-۲۱۸، ۱۳۹۳.
 • “طراحی مدل عملیاتی توسعه شایستگی های فنی در سازمان های دانش پایه مورد مطالعه پژوهشگاه صنعت نفت” چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، صفحه۱-۲۵، ۱۳۹۳.
 • “ارائه الگویی برای سنجش ریسک تجاری ساز فناوری های برتر در ایران با تاکید بر نقش سرمایه گذاران خطرپذیر” چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، صفحه۱-۱۸، ۱۳۹۳.
 • “طراحی الگویی برای ارزیابی فناوری سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی” دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، صفحه۳۵۸-۳۷۰، ۱۳۹۳.
 • “بررسی ارتباط توسعه علم و فناوری و خروج از رکود تورمی ، مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه” اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، ۱۳۹۳.
 • تعیین اولویت های راهبردی فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت، (۱۳۹۲) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری (IRAMOT, ۲۰۱۳)
 • مدل تدوین استراتژی فناوریهای پالایش و فرآورش نفت، (۱۳۹۲) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری (IRAMOT, ۲۰۱۳)
 •  برآورد سرمایه ­گذاری­ های مورد نیاز جهت حصول به اهداف بخش­های نفت، گاز و برق در افق ۱۴۰۴، (۱۳۸۵) همایش ملی نفت، گاز،‌ پتروشیمی و انرژی در افق ۱۴۰۴، جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف.
 • راهبردهای توسعه خدمات بیمه در صنعت برق، (۱۳۸۷)چهاردهمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، تهران.
 • روابط بخش برق با سایر بخش های اقتصادی، (۱۳۸۸)هفتمین همایش ملی انرژی، تهران، ایران.
 • “ارائه یک مدل مفهومی برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری توسعه فناوری در شرکت های تازه تاسیس فناوری بنیان” پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، ۱۳۹۴.
 • “مدل سازی و پیش بینی رفتارهای نامتقارن و ماندگاری در تلاطم قیمت نفت خام” دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۴.
 • “برآورد بهره وری کلی عوامل در صنایع خدماتی ایران” اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی، چالش ها و راهکارها، ۱۳۹۴.
 •  “ضرورت تعیین ظرفیت بهینه فناوری های عرضه آب در افق بلندمدت با لحاظ عوامل عدم قطعیت” اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی، چالش ها و راهکارها، ۱۳۹۴.
 • “ارزیابی تکنولوژی سلامت تعاریف، اهداف و رویکردها” کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، ۱۳۹۴.
 • “بررسی ارزیابی تکنولوژی پارلمانی در ایران و چند کشور منتخب” کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، ۱۳۹۴.
 • “ورورد هلدینگ ها به صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر” ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، صفحه۱-۱۷، ۱۳۹۵.
 • “فناوری های نرم، تعریف، مفاهیم و انواع” سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، ۱۳۹۵.
 • “ارزیابی تکنولوژی اینترنت پر سرعت با استفاده از مدل اطلس تکنولوژی مطالعه موردی شرکت پارس آنلاین” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۶.
 • “شاخص های فناورانه و نوآورانه در دستیابی به حمل و نقل هوشمند” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۶.
 • “معرفی مدل های نوآوری فناوری اطلاعات با نگرش پیاده سازی در موسسات آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۶.
 •  “نوآوری باز نگاهی به فرصت های آینده” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۶.
 • “بررسی میزان تمایل معلمان به توسعه تکنولوژی های الکترونیکی (درس افزار و دفتر نمره الکترونیکی ) و میزان اثربخشی آن در فعالیت های آموزشی (مطالعه موردی مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)” دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، ۱۳۹۶.
 • “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان” سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، ۱۳۹۶.
 • “پیش بینی احتمال تغییر قیمت سهام شرکت های پتروشیمی کاربرد مدل های احتمال غیرخطی مبتنی بر شاخض های تحلیل تکنیکال و مدل های سری های زمانی” چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۱۳۹۶.

سخنرانی ها

کارگاه ها

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy