شرح حال علمی دکتر محمد فتحیان

 | تاریخ ارسال: 1393/3/18 | 

" دکتر محمد فتحیان "

استاد

عضو گروه تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع

Email : fathian AT iust.ac.ir

تلفن : 5048 -7322

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

• دکترای مهندسی صنایع ، رشته تحصیلی مدیریت سیستم و بهره‏وری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، تاریخ اخذ: 1381

• فوق لیسانس مهندسی صنایع ، رشته تحصیلی مدیریت سیستم و بهره وری ، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران ، تاریخ اخذ: 1376

• لیسانس مهندسی الکترونیک ،رشته تحصیلی الکترونیک، محل تحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

تهران ، تاریخ اخذ: 1370

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

1- مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات

2- مدیریت و مهندسی صنایع

سوابق شغلی / اجرایی

 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1382 تا کنون
 •  مدیر گروه مهندسی تجارت الکترونیکی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1383 تا 1390
 • معاون دانشجویی و و مدیر خلاقیتهای دانشجویی دانشکده از سال 1383 لغایت 1385
 • مدیر کل امور اداری دانشگاه از سال 1385 تا 1387
 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از سال 1387 لغایت 1389
 • معاون آموزشی دانشگاه از سال 1389 لغایت 1392
 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی فناوری اطلاعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1391
 • عضو کمیته یادگیری الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1390
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1390
 • عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران از سال 1391 لغایت 1392
 • عضو شورایعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی از سال 1389 لغایت 1392

 AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

 •  مدیر گروه پژوهشی مدیریت نهادهای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از سال 1382 تا 1384 
 •  همکار آموزشی دانشکده مهندسی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا از تاریخ 1382 لغایت 1384
 • پژوهشگر پژوهشگاه نصر از تاریخ 1370 لغایت 1380
 •  پژوهشگر پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از سال 1381 لغایت 1383
 •  عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین از سال 1389
 • عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات از سال 1390
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی مدیریت دفاعی از سال 1389
 • عضو قطب علمی مهندسی صنایع و سیستم های پیشرفته تولیدی و خدماتی از سال 1390
 • دبیر علمی کنفرانس کسب و کار الکترونیک سال 1383
 • دبیر علمی چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی سال 1388

 

سوابق تدریس دانشگاهی

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع – از سال 1382 به بعد

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد آموزش مجازی – از سال 1385 به بعد

• تدریس در دانشگاه الزهرا (س) – در سالهای 1382 لغایت 1384

AWT IMAGE نام دروس تدریس شده :

1- کارشناسی

• کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

• مبانی فناوری اطلاعات

• تجارت الکترونیکی

2- کارشناسی ارشد و دکتری

• سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری و سیستمهای خبره

• تجارت الکترونیکی 1

• مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات

• مفاهیم و مدلهای بازاریابی و تجارت الکترونیکی

• امنیت تجارت الکترونیکی

• سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی 

 

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

M.Fathian, M.J. Asgharpour,(2002), A new technique for solving nonmetric multidimensional scaling, International Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology,13(5).

M. Saidi, M. Fathian, (2003), An effective model for intelligent employee selection on human resource management , Journal of Humanities, 10(3-4).

M. Fathian, (2004), Applying artificial intelligence to career consultation: A case based reasoning paradigm for knowledge management , Journal of Humanities, 11(3).

P. Akhavan, M. Jafari, M. Fathian, (2005), Developing exploring failure factors of implementing knowledge management systems in organizations , Journal of Knowledge Management Practice, 6 (1).

M. Ziaee, M. Fathian, S.J. Sadjadi, (2006), A Modular approach to ERP system selection: A Case Study , Information Management and Computer Security, 14 (5).

M. Fathian, P. Akhavan, (2006), Developing a conceptual model for the assessment of intelligence in buildings , Journal of Facilities, 24 (13/14).

M. Fathian, R. Fekri, (2006), The impact of information technology on organisational agility in Iranian firms , Int.J.Agile Systems and Managemen, 1 (3).

M. Jafari, M. Fathian, P. Akhavan, M.N. Fesharaki, (2006), Mapping network warfare techniques to KM… ,Knowledge Management Review, 9 (4).

P. Akhavan, M. Jafari, M. Fathian, (2006), Critical success factors of knowledge management system: a multi-case analysis, European Business Review, 18 (2).

M. Fathian, B. Amiri, (2006), Evaluation of e-business indicators in the Iranian SMEs, New Economy and Commerce, No. 4, Spring.

M. Saidi, M. Fathian, (2007), The development of an expert system for effective selection and appointment of the jobs applicants in human resource management , Computers & Industrial Engineering ,53.

M. Jafari, P. Akhavan, M.N. Fesharaki, M. Fathian , (2007), Iran aerospace industrie’s KM approach based on a comparative study : a benchmarking on successful practices , Aircraft Engineering and Aerospace Technology ,79 (1).

P. Akhavan, M. Fathian, M. Jafari, (2007), Exploring the basic elements of successful knowledge management system with presenting a theory through a semantic network ,International Journal of Engineering Science, 18 (3-4).

B. Amiri, M. Fathian, (2007), Integration of self organizing feature maps and honey bee mating optimization algorithm for market segmentation, Journal of Theoretical and Applied Information Technology ,3 (3).

M. Jafari, M. Fathian, P. Akhavan, R. Hosnavi, (2007), Exploring KM features and learning in Iranian SMEs , VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 37 (2).

M. Fathian, P. Akhavan, M. Hoorali, (2008), E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country:The case of Iran , Technovation, 28 (9).

M. Fathian, B. Amiri, (2008), A honeybee- mating approach for cluster analysis ,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 38 (7-8) .

M. Jafari, M. Fathian, A. Jahani, P. Akhavan ,(2008),Exploring the conceptual dimentions of organization from knowledge management perspective , VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems , 38 (1).

Y.A. Sekhavat, M. Fathian, (2008), Efficient anonymous secure auction schema without fully trustworthy auctioneer ,Information Management and Computer Security, 16 (3).

M. Fathian, P. Akhavan, M. Sotoudehriazi, A.A. Moghaddam, (2008), How to assess knowledge management, International Journal of Electronic Business Management, 6 (1).

S. Alizadeh, M. Ghazanfari, M. Fathian, (2008), Using Data Mining for Learning and Clustering , FCM , International Journal OF Computational Intelligence,4(2).

M. Fathian, S.J. Sadjadi, S. Sajadi,(2009), Optimal pricing model for electronic products , Computers & Industrial Engineering, 56 (1).

R. Fekri, A. Aliahmadi, M. Fathian, (2009), Predicting a model for agile NPD process with fuzzy cognitive…, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 41 (11-12).

R. Fekri, A. Aliahmadi, M. Fathian, (2009), Identifying the cause and effect factors of agile NPD process with fuzzy DEMATEL method: the case of Iranian companies , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 20 (6).

S. Alizadeh, M. Ghazanfari, M. Fathian,(2009), Learning FCM by Data Mining in a purchase system,International Journal of Industrial Eng & Production Research, 20(1-2).

B. Amiri, M. Fathian, A. Maroosi, (2009), Application of shuffled frog-leaping algorithm on clustering, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45 (1-2).

Y.A. Sekhavat, M. Fathian, M.R. Gholamian, S. Alizadeh,(2010), Mining important association rules based on the RFMD technique, Int.J. Data Analysis Techniques and Strategies, 2 (1).

I. Akbari, M. Fathian, (2010), A novel algorithm for ontology matching ,Journal of Information Science 36 (3).

Y.A. Sekhavat, M. Fathian, (2010), Mining frequent itemsets in the presence of malicious participants ,Information Security, IET 4 (2).

M. Namvar, M. Fathian, P. Akhavan, M.R. Gholamian, (2010), Exploring the impacts of intellectual property on intellectual capital and company performance: The case of Iranian computer and electronic organizations , Management Decision 48 (5).

M. Siami, M.R. Gholamian, J. Basiri, M. Fathian, (2011), An application of locally linear model tree algorithm for predictive accuracy of credit scoring, Model and Data Engineering,133-142.

M. Nilashi, M. Fathian, M.R. Gholamian, O bin Ibrahim, A. Talebi, N. Ithnin, (2011), A comparative study of adaptive Neuro Fuzzy Inferences System (ANFIS) and Fuzzy Inference System (FIS) approach for trust in B2C electronic commerce websites, JCIT 6 (9), 25-43.

A. Hamzehei, M. Fathian, H. Farvaresh, M.R. Gholamian, (2011), A new methodology to study customer electrocardiogram using RFM analysis and clustering, Management Science, 1.

M. Nilashi, M. Fathian, M.R. Gholamian, OB Ibrahim, (2011), Propose a Model for Customer Purchase Decision in B2C Websites Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, International Journal of Business Research and Management (IJBRM),1.

S. GHANE, M. Fathian, M.R. Gholamian, (2011), Full relationship among-satisfaction, E-trust, E-service quality, and E-loyalty: The Case Of IRAN E-banking, Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT) 33 (1).
Z. Tabaei, M. Fathian, (2011), Developing online customer satisfaction strategic maps: with Iranian online retailing case studies, International Journal of Electronic Customer Relationship Management 6 (1).

S.N. Vesal, M. Fathian, (2011), Efficient and secure credit card payment protocol for mobile devices, International Journal of Information and Computer Security 5 (2).

K. Abdi, M. Fathian, E. Safari , (2011), A novel algorithm based on hybridization of artificial immune system and simulated annealing for clustering problem, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60 (5-8), 723-732.

A. Momeni, M. Fathian, P. Akhavan, (2012), Competitive intelligence and knowledge management's affinities and relations: developing a model, Invertis Journal of Science & Technology 5 (1), 1-7.

H. Farughi, B. Yousefi Yegane and M. Fathian, (2012), A new critical path method and a memetic algorithm for flexible job shop scheduling with overlapping operations, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 89(3).

E Teimoury, M Fathian, I Chambar, (2013), Automation of the supply chain performance measurement based on multi–agent system, International Journal of Agile Systems and Management 6 (1), 25-42.

J. Jouzdani, J. Sadjadi, M.Fathian, (2013), Dynamic dairy facility location and supply chain planning under traffic congestion and demand uncertainty: A case study of Tehran, Applied Mathematical Modelling,37(18).
M. Fathian, I.Nakhai Kamalabadi, M. Heydari, H. Farughi, and F. Naseri, (2013), Applying metaheuristic algorithms for output rate analysis in Two-Machine robotic manufacturing cells, International Journal of Advanced Robotic Systems,10(169).

 

محمد فتحیان , (1387) , شناسایی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط خدماتی, فصلنامه علمی و پژوهشی شریف.

محمد فتحیان, غلامعلی منتظر,(1387) , پیش بینی منابع انسانی متخصص موردنیاز ایران در عرصه مهندسی فناوری اطلاعات, فصلنامه علمی –پژوهشی سیاست علم و فناوری.

غلامعلی منتظر, فرزین نصیری, محمد فتحیان, (1386) , طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران, فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

مسعود طبیبی, محمد فتحیان, شهاب الدین موسوی, (1386) , برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم‏های حمل و نقل هوشمند جاده ای, علمی - پژوهشی داخلی, پژوهشنامه حمل و نقل.

محمد فتحیان, عاطفه شیخ, (1385), ارزیابی سیستم های پرداخت خرده فروشی های الکترونیکی ایران, فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین.

محمد فتحیان ، عیسی نخغی، مهدی حیدری، هیوا فاروقی ، ( 1392)، ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک ،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران،جلد 24 ،شماره3.

محمد فتحیان، علیرضا جهانی، (1390)، بررسی موانع موثر بر تحقق دور کاری در کشور، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار،دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 50.

مهدی عضنفری، مجتبی رئیس صفری،محمد فتحیان، (1390)، تحلیل بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدماتی و تولیدی با تاکید بر چارچوب کوبیت ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ، سال سوم، شماره 6.

محمد فتحیان، عاطفه شیخ، (1390)،بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،سال هجدهم، شماره 50.

  محمد فتحیان - علی محمدی (1391)، شناسایی و انتخاب چارچوب مناسب معماری سازمانی برای یک سازمان بیمه گر مجازی ، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5 ،شماره 1

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

1- “An E-Business Model Facilitating Service Provider Selection in B2C E-Commerce,” ، آمریکا، The 8TH International Electronic Business conference ، محمد کرمی، محمد فتحیان، 2008

2- A new multi-party contract signing protocol ، بانکوک، e-Case 2008 ، یونس اصغرزاده، محمد فتحیان، 2008

3- Investigation Of E-CRM Readiness Factors In Iranian SMES ، پرتغال، IADIS International Conference e-Society 2008 ، بابک امیری، محمد فتحیان، مهیار قاسم زاده، 2008

4- Investigation of effective factors on e-readiness of Iranian manufacturing SMEs ، ،آمریکا، International conference on information technology, IEEE ،محمد فتحیان، بابک امیری، 2007

5- Management advantages of object classification in role-based access control ، قطر، 12th asian computing science conference ، محمد جعفری، محمد فتحیان، 2007

6- Exploring Knowledge Management in Iranian SMEs ، هنگ کنگ، The "3rd Asia-Pacific International Conference on Knowledge Management ، پیمان اخوان، مصطفی جعفری، محمد فتحیان، 2006

7-Using MLP and RBF Neural Networks to Improve the Prediction of Exchange RateTime Series with ARIMA, 3 rd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2011),2011

8- شناسایی روش مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران، ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، منیرالسادات تقوی، 1386

9- ارائه مدلی برای مذاکرات الکترونیکی بر اساس سیستم های هوشمند هیبرید مبتنی بر عامل، ایران، سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، محمد فتحیان، آناهیتا دماوندی، 1386

10- شناسایی عوامل بحرانی موثر در موفقیت گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک، ایران، پنجمین کنفرانس بین‏ المللی مهندسی صنایع، محمد فتحیان، گلاره توحیدی، 1386

11- استخراج الگوی حرکتی کاربران وبگاه با استفاده از تکنیک خوشه بندی و ارائه ساختار ماشین پیشنهاد دهنده، ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مهدی غضنفری، محمد فتحیان، یاسر دشتی، 1386

12- بررسی بکارگیری فناوری NFC در شهرهای الکترونیکی، ایران، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک،

محسن جاودان، محمد فتحیان، 1386

13- ارائه چارچوبی جهت ارزیابی مدل های کسب و کار سیار فراهم کننده محتوی، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محسن جاودان، محمد فتحیان، 1386

14- ارائه راهکارهای سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات در ایران، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدیجه حسنلو، محمد فتحیان، 1386

15- ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاطمه ثقفی، علیرضا علی احمدی، محمد فتحیان ، 1386

16- چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای تحقیق و توسعه کشور، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،محمد فتحیان، محمد احسانی، 1385

17- چهارچوب گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک برتر در شرکتهای کوچک و متوسط کشور، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، گلاره توحیدی، 1385

18- e_Tracking: A barcode solution in Iran’s automotive industry ، ایران، 4th International Industrial Engineering Conference ، محمد فتحیان، آرش ریاضی فر، 1384

19- Use of information technology for organizational agility in Iranian firms ، ایران، 4th International Industrial Engineering Conference ، محمد فتحیان، رکسانا فکری، 1384

20- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کشور، ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه، محمد فتحیان، مریم حورعلی، 1385

21- نقش فناوری اطلاعات بر چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران، ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، صالحی مقدم، 1384

22- بررسی شاخص های موثر در ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ایران، ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،محمد فتحیان، 1384

23-بررسی اثرات بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط کشور، ایران، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، I CTM2006 ، محمد فتحیان ،مسیح ابراهیمی، آبان 1384

24- دورکاری ، زمینه های ایجاد و تحلیل روند رشد آن در جهان، ایران، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملیحه خنجری، محمد فتحیان، 1384

25- جامعه اطلاعاتی و راهبردهای تحقق ان در ایران، ایران، بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محمد فتحیان، 1383

26- ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات، ایران، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، سمیرا ملک محمدی، 1383

27- ایران و بایسته های کار و اشتغال در عصر اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت، کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، محمد فتحیان، 1383

28- راهبردهای توسعه نیروی انسانی متخصص ایران در عرصه فناوری اطلاعات، ایران، کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، محمد فتحیان، غلامعلی منتظر، 1383

29- مدل پیش بینی نیروی کار متخصص در عرصه فناوری اطلاعات، یزد، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و صنعت ایران، غلامعلی منتظر، محمدفتحیان، 1383

30- ارزیابی تهدیدات امنیتی در عرصه تجارت الکترونیکی، ایران، سومین کنفرانس انجمن رمز ایران، محمد فتحیان، محمد حیدری، 1384

31- بررسی عوامل موثر بر خرید مشتریان از فروشگاههای الکترونیکی در ایران، ایران، کنفرانس علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، محمد فتحیان، منزوی، 1384

32- ارزیابی سیستم های پرداخت در خرده فروشی های الکترونیکی ایران، ایران، کنفرانس علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، محمد فتحیان، عاطفه شیخ و بابک ابراهیمی، 1384

33- سیستم خبره فازی تحت وب انتخاب روش انتقال فناوری،ایران، دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، محمدعلی شفیعا، محمد فتحیان، گلستانه، 1384

34- مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره های تامین، ایران، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، فرزاد وزیری، 1385

35- انتخاب چارچوب مناسب تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای لجستیکی، ایران،دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، علی حمیدی، آبان 1385

36- جابر خطیری علیایی، محمد فتحیان،بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر خدمات گمرکی در کشور ایران، اولین کنفرانس تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، آبان 1385  

37-یونس اصغرزاده، محمد فتحیان، سعیده جمالی، طبقه بندی استانداردهای قراردادهای الکترونیکی در استانداردهای تجارت الکترونیکی ، ایران، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، 1386

38- محمد فتحیان، نگار رستگار، رضا باقری،چالش ها و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور ایران، نخستین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی،   1386

39- یونس اصغر زاده، محمد فتحیان، ارائه یک پروتکل حراج ایمن ، ایران، چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران،  1386

40- محمد فتحیان، معصومه نوروزی،مطالعه الگوی مطلوب سواد رایانه‏ای برای معلمان متوسطه در ایران، دومین همایش اموزش الکترونیکی،  1383

41- محمد فتحیان، عاطفه قوامی فر، لیلا بیگ، نقش مدیریت دانش بر ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه ایران، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 1384

42- محسن جاودان، علی حاجی آقابزرگی، محمد فتحیان،راهبرد توسعه مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه سازمانهای مشاوره تکنولوژی ایران، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن،  1384

43- خدیجه حسنلو، محمد فتحیان،ارزیابی آمادگی الکترونیکی لازمه تحقق جامعه اطلاعاتی در کشور ایران، همایش سراسری مشترک انجمن   های  ICT &C4I، سال 1384.

44- محمد فتحیان، ابراهیمی، تاج الدینی، احسان خاوندکار،بررسی چالشهای سازمانهای کار آفرین ایران در بکارگیری کسب و کار الکترونیک ایران، همایش ملی کار آفرینی،  1384

45- محمد فتحیان، شریفی، نقش فناوری اطلاعات در توسعه روش تحقیق ایران، اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق، 1385

46-  محمد فتحیان،مریم ستوده،ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران، اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، 1385

47- نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه ایران ، همایش جهانی شدن تحقیق و توسعه، سیامک نوری، مصطفی جعفری، محمد فتحیان، مسیح ابراهیمی، 1386

48- J Jouzdani, F Barzinpour, M Fathian, An Improved Electromagnetism-like Algorithm for Global Optimization, 42th International Conference on Computers and Industrial Engineering,South Africa,2012
49 -J Jouzdani, M Fathian,A Robust Mathematical Model for Route Planning of a Third-Party Logistics Provider, 42th International Conference on Computers and Industrial Engineering,South Africa,2012
50- P Akhavan, M Namvar, M Gholamian, M Fathian, Exploring the Impacts of Structural Capital on E-Business Implementation, 6th International Conference of Communication and Technology Management,2012 .
51- N Aleebrahim, M Fathian, MR Gholamian,Sentiment classification of online product reviews using product features, 3rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications,Macao, 2011.
52- Z Tabaei, M Fathian, Developing W-RFM model for customer value: An electronic retailing case study, 3rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications,Macao,2011

کتب منتشر شده

 • مدیریت بازاریابی الکترونیکی، انتشارات ایزایران، تالیف، 1387
 • انتخابات الکترونیکی، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، تالیف، 1387
 • مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تالیف، 1385 -(اولین کتاب مرجع دانشگاهی در مبانی فناوری اطلاعات و برنده جایزه ادبی پروفسور میرسپاسی) ویرایش جدید همزمان با چاپ سیزدهم در سال 1389
 • پیش بسوی جامعه اطلاعاتی، انتشارات دیباگران، تالیف، 1383 
 •  تجارت الکترونیکی، انتشارات آتی نگر، 1389 
 •  آنچه مدیران فناوری اطلاعات باید بدانند ، انتشارات تولید دانش ، 1389
 • تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی ، انتشارات آتی نگر، 1392 ( کتاب برگزیده سال در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی)

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

• مدل توسعه رای گیری الکترونیکی در کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه، 1387

• بهبود آلگوریتم K-means با استفاده از روشهای متاهیوریستیک برای خوشه بندی مشتریان، معاونت پژوهشی دانشگاه، 1386

• مطالعه راهکارهای سیاست توسعه فناوری اطلاعات، معاونت پژوهشی دانشگاه، 1385

• بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سبکبالی سازمان، معاونت پژوهشی دانشگاه، 1384

• ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگا ههای کوچک و متوسط، معاونت پژوهشی دانشگاه، 1383

• طرح توسعه منابع انسانی متخصص در عرصه فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات- دانشگاه تربیت مدرس، 1381

• راهکارهای تأسیس بنیاد ملی اطلاعات در ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات- دانشگاه تربیت مدرس،1381

• طرح سیستم پرداخت و ارزشیابی پروژه، پژوهشگاه نصر - شرکت موج گستر- صما-پژوهشگاه جهاد،1375 -1380

• طرح سیستم پردازش موازی با بهره‏گیری از Transputer ، پژوهشگاه نصر، 1372


دفعات مشاهده: 15378 بار   |   دفعات چاپ: 1400 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 53 بار   |   0 نظر